Wɛŋuro yaama yaa naaya

Nɛɛ, o da sooki-di o toke yaa naaya yaa ta borunna Wɛŋuro yaama sabare mii. Dà da o teetena-di kpɛɛmma. Fɛn na tokooma.

Thumbnail image
Partager