Yerisu suu ti ta pukiri

Ti i caafa faa ta dɛbiranti Wɛŋuro yaama sabare na waama-di. Ti yerika-di sa ti teetena waao baa siwo ò won Wɛŋuro yaama maa ò ta da wò maŋina. Ti maa ba pukiri kà den yon-dan. Ti maakan yawu-di ti borika yaama, ti kpɛɛsi sa waao ǹ taka nuŋa. Danda-di seena ti ta basiti waa kɔɔrima, ti ì kpɛɛsitina sa waao kaakun ǹ foke yanduya fuu tɔɔya tiire, yà maŋi sa ti maakan bo-di. 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.