Wɛŋuro yaama saba kuride

Nɛɛ o ta da dakana o carantu mii: 

Wɛŋuro yaama i fɔɔku-di. Mamma-di yi ta da yɛn nɛɛ. Yi ka mà kaari, dà da yi teetena-di.