Yinyi na carun

 

 Yinyi na carun ATRABIWA yanduya wandooti cɛncɛŋu yini. Dà yanduya wandooti cɛncɛŋu kuu i yi deŋu-di. Kù da yi teetena-di kpɛɛmma, maa yi ta da maŋina Wɛŋuro na ò yaama. Kù maakan da yi teetena-di yi maŋi waao, na ò kaakun. Ceri daa yi ta da yɛn kù mii: Wɛŋuro yaama, waa derisu, Wɛndaari derisu, sankansaana naa yi ta da sooki yɔ̃ɔsi ya yi daka carantu mii ka-di, pɛtɛmpɛda, yaa yantiya, waa kaakun na tɔɔda tɔɔda.