Waama kɔɔrima sabare

Nɛɛ o ta da dakana o carantu mii: 

Woro ta nɛki ò mammansi waama warima na mà kaarima, ò tori-di ti ta daka parade dee. Waa kɔɔrima saba mammansanya-di bo nɛɛ. Mamma ka-di kasireta o mammansi o borika warima na kà kaarima.